Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

Plan zamówień na 2022

Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości do Szkoły Podstawowej nr 9 im. Stefanii Sempołowskiej w Lubinie

Art. 95 ustawy Prawo Zamówień Publicznych stanowi, że zamawiający, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, obowiązany jest zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazać Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego
Skip to content