Stołówka

Uwaga Rodzice Płatności za obiady za miesiąc WRZESIEŃ 2019 r:

Wpłaty na obiady za miesiąc WRZESIEŃ należy dokonywać przelewem na wskazane konto, nie wcześniej niż od 01.09.2019 r. do 15.09.2019 r.

Nr konta – 51 1240 3464 1111 0010 2785 8298

Odpisy należy zgłaszać do godz. 9 rano, telefonicznie (76-746-21-28) lub osobiście u intendenta.

Za miesiąc WRZESIEŃ 76,00 zł /19 obiadów/

Proszę wpłacać dokładnie wskazaną kwotę, nie dokonywać nadpłat.

W tytule proszę podać:

– nazwisko i imię ucznia , klasa ,oraz miesiąc którego dotyczy przelew.

W przypadku braku wpłaty należności do 15 dnia danego miesiąca, dziecko zostaje skreślone z listy osób stołujących się. Natomiast za nieterminowe uiszczenie należności zostaną naliczone odsetki stosownie do kwoty zobowiązani i wymaganego terminu zapłaty.

W PRZYPADKU REZYGNACJI DZIECKA Z OBIADU – INFORMACJĘ NALEŻY PRZEKAZAĆ NA PIŚMIE INTENDENTOWI
.
Informacja dla Rodziców

Rodzice uczniów, którzy wyrażają chęć stołowania się w roku szkolnym 2019/2020 powinni zgłosić się do intendenta w celu podpisania karty zgłoszenia na obiady
do 3 września 2019 r. – kartę wypełnia rodzic dziecka.
Karta zgłoszenia dziecka dostępna jest do pobrania poniżej oraz na platformie edukacyjnej Fronter.
Tylko zgłoszone dziecko otrzyma kartę obiadową, na podstawie której będą wydawane obiady w miesiącu wrześniu
2019r.

Karta zgłoszenia dziecka na obiady