Stołówka

Informacja dla Rodziców

Od poniedziałku stołówka szkolna będzie wydawać posiłki.
Uczniowie będą spożywać posiłki wg ustalonego harmonogramu.
Przed wejściem do stołówki uczniowie zobowiązani są umyć ręce lub wydezynfekować je płynem.
Przed odbiorem posiłku uczeń zobowiązany jest wpisać przypisany jemu kod w tablet.
Harmonogram

Obiady będą wydawane od 07.09.2020 r.
Należność za obiady za miesiąc wrzesień 2020 r. będzie przekazana Państwu indywidualnie do 08.09.2020 r. w przesłanym rachunku na pocztę e – mail podany w ”Karcie zgłoszenia dziecka na obiady” oraz w aplikacji „obiady.sp9lubin.pl”.

Rodzice uczniów, którzy wyrażają chęć stołowania się w roku szkolnym 2020/2021 powinni zgłosić się do intendenta w celu podpisania karty zgłoszenia na obiady
do 2 września 2020 r. – kartę wypełnia rodzic dziecka.

Karta zgłoszenia dziecka na obiady 2020 r.

Skip to content