Deklaracja dostępności strony

Deklaracja dostępności sp9lubin

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Stefanii Sempołowskiej w Lubinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej sp9lubin.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy które zostały zamieszczone na stronie www nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
 • znaleźć można linki prowadzące do dokumentów do pobrania, które nie zawierają informacji o ich formacie oraz rozmiarze
 • są elementy nietekstowe, które nie mają przypisanego poprawnie sformułowanego atrybutu alt
 • zdarzają się przypadki akronimów i skrótów, które nie muszą być zrozumiałe dla wszystkich
 • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji.

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • filmy opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Beata Szczepańska.
 • E-mail: kierownik@sp9lubin.pl
 • Telefon: 76 7462120

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Lubinie
 • Adres: Szkoła Podstawowa nr 9 im. Stefanii Sempołowskiej
  ul. Legnicka 1
  59-300 Lubin
  woj. dolnośląskie
 • E-mail: dyrektor@sp9lubin.pl
 • Telefon: 76 7462120

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek szkoły posiada 4 wejścia do szkoły

 • budynek szkoły nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
 • główne wejście od ul. Legnickiej 1,znajduje się na półpiętrze, do którego prowadzą schody – wejście  dostępne w godzinach pracy szkoły,
 • dodatkowo jest wejście od strony boiska od ul. Pawiej– dostępne dla określonych grup uczniów i pracowników w określonych godzinach,
 • od strony parkingu szkolnego od ul. Legnickiej, znajduje się wejście bezpośrednio do kuchni, wyposażone w schody – wejście tylko dla dostawców towaru do kuchni,
 • wejście od strony placu zabaw i boiska ,od strony ul. Pawiej, do sali gimnastycznej – służy tylko jako wyjście ewakuacyjne,
 • przy wejściu głównym w budynku szkoły znajduje się dyżurka woźnej,
 • część parterowa budynku posiada jednolitą powierzchnię – bez progów i schodów – wraz z dojściem do części sportowej,
 • w budynku na każdym poziomie ( parter i 2 piętra) znajduje się korytarz, dostęp na piętra przez dwie klatki schodowe,
 • budynek nie posiada wind,
 • w budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych za wyłączeniem jednolitego korytarza części parterowej,
 • w szkole nie ma możliwości tłumacza języka migowego,
 • do szkoły może wejść osoba z psem asystującym,
 • pracownicy A i O są poinformowani o konieczności udzielania pomocy w załatwianiu rożnych spraw, dotyczących pracy szkoły osobom niepełnosprawnym.
Skip to content