Projekty UE i MEN

Gmina Miejska Lubin realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Zdalna Szkoła


INFORMACJA O POWIERZENIU GRANTU
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA NA LATA 2014-2020,
W RAMACH KONKURSU GRANTOWEGO ZDALNA SZKOŁA – WPARCIE OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI EDUKACYJNEJ W SYSTEMIE KSZTAŁCENIA ZDALNEGO
OŚ I
POWSZECHNY DOSTĘP DO SZYBKIEGO INTERNETU
DZIAŁANIE 1.1.
WYELIMINOWANIE TERYTORIALNYCH RÓŻNIC W MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU O WYSOKICH PRZEPUSTOWOŚCIACH

„ZDALNA SZKOŁA” – jest projektem grantowym, wdrażanym w okresie od 24 kwietnia 2020 r. do 24 października 2020 r. dedykowanym Szkołom Podstawowym działającym na terenie Gminy Miejskiej Lubin, który za cel główny stawia zapewnienie uczniom i nauczycielom sprzętu komputerowego, umożliwiającego zdalną edukację.
W projekcie wsparciem zostanie objętych od 5 do 9 Szkół Podstawowych z terenu Gminy Miejskiej Lubin:
– Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddz. Integracyjnymi, ul. M. Skłodowskiej-Curie 4
– Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddz. Integracyjnymi, ul. Gwarków 93
– Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Kilińskiego 12
– Szkoła Podstawowa nr 7- Szkoła Sportowa, ul. Sybiraków 11
– Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego, ul. Parkowa 2
– Szkoła Podstawowa nr 9 im. Stefanii Sempołowskiej, ul. Legnicka 1
– Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Wyszyńskiego 3
– Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Szpakowa 2
– Szkoła Podstawowa nr 14 im. gen. Broni Stanisława Maczka, ul. Norwida 10
HARMONOGRAM PROJEKTU PRZEWIDUJE:
– (III-X.2020) doposażenie szkół w sprzęt komputerowy (notebook) w ilości 31 sztuk;
– (III-X.2020) użyczenie uczniom i nauczycielom otrzymanego przez szkoły sprzętu, w ramach kształcenia na odległość, do realizacji podstawy programowej.
PLANOWANE REZULTATY REALIZACJI PROJEKTU:
– Liczba szkół podstawowych, które otrzymały wsparcie w ramach projektu – od 5 do 9 szkół;
– Liczba uczniów objętych w ramach projektu – od 11 do 21;
– Liczba nauczycieli objętych w ramach projektu – od 10 do 20.
WARTOŚĆ PROJEKTU: 99 999,80 PLN
Dofinansowanie projektu z UNII EUROPEJSKIEJ: 99 999,80 PLN

Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie
kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.


Projekt pt.:”Nowoczesne i twórcze Szkoły Podstawowe w Lubinie”

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU NR RPDS.10.02.01-02-0004/22 REALIZOWANYM

W RAMACH RPO WD 2014-2020

 

„Jesteśmy razem!” – jest projektem wdrażanym w okresie od 1 lutego 2023 r. do 30 września 2023 r. dedykowanym  9 Szkołom Podstawowym działającym na terenie Gminy Miejskiej Lubin, który za cel główny stawia podniesienie jakości kształcenia w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin w kontekście niwelowania negatywnych skutków konfliktu zbrojnego na Ukrainie poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej i wzmocnienie opieki psychologiczno-pedagogicznej oraz poprawę warunków infrastrukturalnych.

 

W projekcie wsparciem zostanie objętych 9 Szkół Podstawowych z terenu Gminy Miejskiej Lubin:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi IM. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. M. Skłodowskiej-Curie 4
 • Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Gwarków 93
 • Szkoła Podstawowa nr 5, Kilińskiego 12
 • Szkoła Podstawowa nr 7– Szkoła Sportowa, ul. Sybiraków 11
 • Szkoła Podstawowa nr 8 Jana Wyżykowskiego, ul. Parkowa 2
 • Szkoła Podstawowa nr 9 Stefanii Sempołowskiej, ul. Legnicka 1
 • Szkoła Podstawowa nr 10 gen. Władysława Sikorskiego, ul. Wyszyńskiego 3
 • Szkoła Podstawowa nr 12 Czesława Niemena, ul. Szpakowa 2
 • Szkoła Podstawowa nr 14 gen. Broni Stanisława Maczka, ul. Norwida 10

 

W projekcie wsparciem zostało objętych min. 162 dzieci z terenu Gminy Miejskiej Lubin (w tym min. 111 dzieci z Ukrainy).

 

PROJEKT DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ W LUBINIE PRZEWIDUJE:

 • zakup sprzętu komputerowego (komputery stacjonarne all-in-one) w ilości 16 sztuk;
 • zakup słowników/tłumaczów (translatorów) elektronicznych w ilości 11 sztuk;
 • zakup czytników podręczników elektronicznych w ilości 11 sztuk;
 • zakup lektur szkolnych (w tym: audiobooków) w ilości 100 sztuk;
 • zorganizowanie zajęć integracyjnych sportowych kształtujących umiejętności posługiwania się językiem polskim u uczniów (3 grupy, 6 osób w grupie, w tym 4 uczniów z Ukrainy, 10 godzin na grupę, łącznie 18 uczniów, 30 godzin);
 • zorganizowanie zajęć integracyjnych kształtujących kompetencje cyfrowe u uczniów (2 grupy, 8 osób w grupie, w tym 5 uczniów z Ukrainy, 12 godzin na grupę, łącznie 16 uczniów, 24 godzin).

 

OPIS PROJEKTU:

 • Liczba szkół podstawowych, które otrzymały wsparcie w ramach projektu – 9 szkół;
 • Liczba dzieci objętych w ramach projektu dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi – łącznie 162 osób, w tym 111 z Ukrainy;
 • Liczba wszystkich grup pozalekcyjnych zajęć integracyjnych sportowych w ramach projektu – 27 grup;
 • Liczba wszystkich grup pozalekcyjnych zajęć integracyjnych konstruktorskich z wykorzystaniem sprzętu TIK w ramach projektu – 16 grup;
 • Liczba wszystkich grup pozalekcyjnych zajęć indywidualnych z pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  w ramach projektu – 3 grupy;
 • Liczba godzin do zrealizowania pozalekcyjnych zajęć integracyjnych sportowych w ramach projektu – 10 godzin/1 grupę (w sumie 270 godzin);
 • Liczba godzin do zrealizowania pozalekcyjnych zajęć integracyjnych konstruktorskich
  z wykorzystaniem sprzętu TIK w ramach projektu – 12 godzin/1 grupę (w sumie 192 godziny);
 • Liczba godzin do zrealizowania pozalekcyjnych zajęć indywidualnych z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ramach projektu – 10 godzin/1 grupę (w sumie 30 godzin);
 • Liczba nauczycieli objętych szkoleniem w ramach projektu – łącznie 9 osób;
 • Liczba godzin szkolenia z metod pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym i traumą związaną
  z działaniami wojennymi w ramach doskonalenia nauczycieli – 8 godzin;
 • Prace remontowo-adaptacyjne pomieszczeń w ramach projektu (utworzenie toalet dla uczniów,
  w tym dostosowanych do osób z niepełnosprawnościami oraz dostosowanie jednego szkolnego pomieszczenia do potrzeb uczniów po traumie wojennej poprzez stworzenie w szkole cichej strefy, tj. sala relaksacyjna) – 1 szkoła;

 

PLANOWANE REZULTATY REALIZACJI PROJEKTU:

 • wzrost/nabycie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych przez co najmniej 131 uczniów szkół m.in. dzięki dodatkowym zajęciom pozalekcyjnym;
 • podniesienie kompetencji 9 nauczycieli z 9-ciu szkół podstawowych w zakresie metod pracy z uczniem
  z doświadczeniem migracyjnym i traumą związaną z działaniami wojennymi;
 • doposażenie 8 szkół w sprzęt TIK;
 • doposażenie w 9 szkołach biblioteki szkolnej w słowniki/tłumacze elektroniczne, czytniki podręczników elektronicznych, oraz w lektury (w tym audiobooki);
 • utworzenie w szkole cichej strefy, tj. sali relaksacyjnej;
 • doposażenie sali relaksacyjnej;
 • utworzenie w szkole toalet dla uczniów, w tym dostosowanych do osób z niepełnosprawnościami;
 • w odniesieniu do współfinansowanej w ramach projektu infrastruktury zostanie zachowana trwałość projektu przez okres 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz Beneficjata.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 311 801,98 zł.

w tym dotacja celowa z BUDŻETU PAŃSTWA: 128 250,49 zł.,

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UNII EUROPEJSKIEJ: 1 115 031,68 zł.


„Laboratoria Przyszłości”

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU NR RPDS.10.02.01-02-0004/22 REALIZOWANYM

W RAMACH RPO WD 2014-2020

 

„Jesteśmy razem!” – jest projektem wdrażanym w okresie od 1 lutego 2023 r. do 30 września 2023 r. dedykowanym  9 Szkołom Podstawowym działającym na terenie Gminy Miejskiej Lubin, który za cel główny stawia podniesienie jakości kształcenia w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin w kontekście niwelowania negatywnych skutków konfliktu zbrojnego na Ukrainie poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej i wzmocnienie opieki psychologiczno-pedagogicznej oraz poprawę warunków infrastrukturalnych.

 

W projekcie wsparciem zostanie objętych 9 Szkół Podstawowych z terenu Gminy Miejskiej Lubin:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi IM. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. M. Skłodowskiej-Curie 4
 • Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Gwarków 93
 • Szkoła Podstawowa nr 5, Kilińskiego 12
 • Szkoła Podstawowa nr 7– Szkoła Sportowa, ul. Sybiraków 11
 • Szkoła Podstawowa nr 8 Jana Wyżykowskiego, ul. Parkowa 2
 • Szkoła Podstawowa nr 9 Stefanii Sempołowskiej, ul. Legnicka 1
 • Szkoła Podstawowa nr 10 gen. Władysława Sikorskiego, ul. Wyszyńskiego 3
 • Szkoła Podstawowa nr 12 Czesława Niemena, ul. Szpakowa 2
 • Szkoła Podstawowa nr 14 gen. Broni Stanisława Maczka, ul. Norwida 10

 

W projekcie wsparciem zostało objętych min. 162 dzieci z terenu Gminy Miejskiej Lubin (w tym min. 111 dzieci z Ukrainy).

 

PROJEKT DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ W LUBINIE PRZEWIDUJE:

 • zakup sprzętu komputerowego (komputery stacjonarne all-in-one) w ilości 16 sztuk;
 • zakup słowników/tłumaczów (translatorów) elektronicznych w ilości 11 sztuk;
 • zakup czytników podręczników elektronicznych w ilości 11 sztuk;
 • zakup lektur szkolnych (w tym: audiobooków) w ilości 100 sztuk;
 • zorganizowanie zajęć integracyjnych sportowych kształtujących umiejętności posługiwania się językiem polskim u uczniów (3 grupy, 6 osób w grupie, w tym 4 uczniów z Ukrainy, 10 godzin na grupę, łącznie 18 uczniów, 30 godzin);
 • zorganizowanie zajęć integracyjnych kształtujących kompetencje cyfrowe u uczniów (2 grupy, 8 osób w grupie, w tym 5 uczniów z Ukrainy, 12 godzin na grupę, łącznie 16 uczniów, 24 godzin);
 • wyposażenie świetlicy szkolnej;
 • zorganizowanie wyjazdów i zajęć integracyjnych pn. „Żywe obrazy ginących zawodów” (1 grupa, 40 osób w grupie, w tym 5 uczniów z Ukrainy);
 • zorganizowanie wyjazdów i zajęć integracyjnych do centrum nauki i sztuki pn. „Stara Kopalnia”
  (1 grupa, 40 osób w grupie, w tym 5 uczniów z Ukrainy).

 

OPIS PROJEKTU:

 • Liczba szkół podstawowych, które otrzymały wsparcie w ramach projektu – 9 szkół;
 • Liczba dzieci objętych w ramach projektu dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi – łącznie 162 osób, w tym 111 z Ukrainy;
 • Liczba wszystkich grup pozalekcyjnych zajęć integracyjnych sportowych w ramach projektu – 27 grup;
 • Liczba wszystkich grup pozalekcyjnych zajęć integracyjnych konstruktorskich z wykorzystaniem sprzętu TIK w ramach projektu – 16 grup;
 • Liczba wszystkich grup pozalekcyjnych zajęć indywidualnych z pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  w ramach projektu – 3 grupy;
 • Liczba wszystkich grup wyjazdów integracyjnych – edukacyjnych – 18 grup;
 • Liczba godzin do zrealizowania pozalekcyjnych zajęć integracyjnych sportowych w ramach projektu – 10 godzin/1 grupę (w sumie 270 godzin);
 • Liczba godzin do zrealizowania pozalekcyjnych zajęć integracyjnych konstruktorskich
  z wykorzystaniem sprzętu TIK w ramach projektu – 12 godzin/1 grupę (w sumie 192 godziny);
 • Liczba godzin do zrealizowania pozalekcyjnych zajęć indywidualnych z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ramach projektu – 10 godzin/1 grupę (w sumie 30 godzin);
 • Liczba nauczycieli objętych szkoleniem w ramach projektu – łącznie 9 osób;
 • Liczba godzin szkolenia z metod pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym i traumą związaną
  z działaniami wojennymi w ramach doskonalenia nauczycieli – 8 godzin;
 • Prace remontowo-adaptacyjne pomieszczeń w ramach projektu (utworzenie toalet dla uczniów,
  w tym dostosowanych do osób z niepełnosprawnościami oraz dostosowanie jednego szkolnego pomieszczenia do potrzeb uczniów po traumie wojennej poprzez stworzenie w szkole cichej strefy, tj. sala relaksacyjna) – 1 szkoła;
 • Doposażenie sali relaksacyjnej w ramach projektu – 1 szkoła;
 • Doposażenie świetlic szkolnych w artykuły szkolne – 9 szkół;
 • Doposażenie stołówki szkolnej (meble) – 1 szkoła;
 • Doposażenie świetlicy szkolnej (meble) – 2 szkoły;
 • Doposażenie sal lekcyjnych (meble) – 3 szkoły.

 

PLANOWANE REZULTATY REALIZACJI PROJEKTU:

 • wzrost/nabycie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych przez co najmniej 131 uczniów szkół m.in. dzięki dodatkowym zajęciom pozalekcyjnym;
 • podniesienie kompetencji 9 nauczycieli z 9-ciu szkół podstawowych w zakresie metod pracy z uczniem
  z doświadczeniem migracyjnym i traumą związaną z działaniami wojennymi;
 • doposażenie 8 szkół w sprzęt TIK;
 • doposażenie w 9 szkołach biblioteki szkolnej w słowniki/tłumacze elektroniczne, czytniki podręczników elektronicznych, oraz w lektury (w tym audiobooki);
 • utworzenie w szkole cichej strefy, tj. sali relaksacyjnej;
 • doposażenie sali relaksacyjnej;
 • doposażenie w 9 szkołach świetlic szkolnych w artykuły szkolne;
 • doposażenie w 1 szkole stołówki szkolnej w meble;
 • doposażenie w 2 szkołach świetlic szkolnych w meble;
 • doposażenie w 3 szkołach sal lekcyjnych w meble;
 • zorganizowanie 18 wyjazdów edukacyjnych;
 • utworzenie w szkole toalet dla uczniów, w tym dostosowanych do osób z niepełnosprawnościami;
 • w odniesieniu do współfinansowanej w ramach projektu infrastruktury zostanie zachowana trwałość projektu przez okres 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz Beneficjata.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 696 098,74 zł.

w tym dotacja celowa z BUDŻETU PAŃSTWA: 128 250,49 zł.,

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UNII EUROPEJSKIEJ: 1 437 895,96 zł.

Jesteśmy razem!
Plakat A3-Rekrutacja uczniów SP9
Regulamin Rekrutacji

Skip to content