Projekty UE i MEN

Gmina Miejska Lubin realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Zdalna Szkoła


INFORMACJA O POWIERZENIU GRANTU
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA NA LATA 2014-2020,
W RAMACH KONKURSU GRANTOWEGO ZDALNA SZKOŁA – WPARCIE OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI EDUKACYJNEJ W SYSTEMIE KSZTAŁCENIA ZDALNEGO
OŚ I
POWSZECHNY DOSTĘP DO SZYBKIEGO INTERNETU
DZIAŁANIE 1.1.
WYELIMINOWANIE TERYTORIALNYCH RÓŻNIC W MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU O WYSOKICH PRZEPUSTOWOŚCIACH

„ZDALNA SZKOŁA” – jest projektem grantowym, wdrażanym w okresie od 24 kwietnia 2020 r. do 24 października 2020 r. dedykowanym Szkołom Podstawowym działającym na terenie Gminy Miejskiej Lubin, który za cel główny stawia zapewnienie uczniom i nauczycielom sprzętu komputerowego, umożliwiającego zdalną edukację.
W projekcie wsparciem zostanie objętych od 5 do 9 Szkół Podstawowych z terenu Gminy Miejskiej Lubin:
– Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddz. Integracyjnymi, ul. M. Skłodowskiej-Curie 4
– Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddz. Integracyjnymi, ul. Gwarków 93
– Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Kilińskiego 12
– Szkoła Podstawowa nr 7- Szkoła Sportowa, ul. Sybiraków 11
– Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego, ul. Parkowa 2
– Szkoła Podstawowa nr 9 im. Stefanii Sempołowskiej, ul. Legnicka 1
– Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Wyszyńskiego 3
– Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Szpakowa 2
– Szkoła Podstawowa nr 14 im. gen. Broni Stanisława Maczka, ul. Norwida 10
HARMONOGRAM PROJEKTU PRZEWIDUJE:
– (III-X.2020) doposażenie szkół w sprzęt komputerowy (notebook) w ilości 31 sztuk;
– (III-X.2020) użyczenie uczniom i nauczycielom otrzymanego przez szkoły sprzętu, w ramach kształcenia na odległość, do realizacji podstawy programowej.
PLANOWANE REZULTATY REALIZACJI PROJEKTU:
– Liczba szkół podstawowych, które otrzymały wsparcie w ramach projektu – od 5 do 9 szkół;
– Liczba uczniów objętych w ramach projektu – od 11 do 21;
– Liczba nauczycieli objętych w ramach projektu – od 10 do 20.
WARTOŚĆ PROJEKTU: 99 999,80 PLN
Dofinansowanie projektu z UNII EUROPEJSKIEJ: 99 999,80 PLN

Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie
kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.


Projekt pt.:”Nowoczesne i twórcze Szkoły Podstawowe w Lubinie”


„Laboratoria Przyszłości”

Skip to content