O szkole

Pierwsze kroki

Szkoła Podstawowa nr 9 rozpoczęła pracę dydaktyczno – wychowawczą w roku szkolnym 1976/77. Początki nie były łatwe, gdyż uczniowie naukę pobierali w budynkach zastępczych (Szkoły Podstawowej nr 7  i Szkoły Podstawowej nr 8 w Lubinie).

Dnia 7 lutego 1977 r. nastąpiło uroczyste otwarcie budynku szkoły symbolicznym kluczem, który dyrektor szkoły Pani Maria Krasińska otrzymała od Inspektora WOiW w Lubinie, Bernarda Strokosza, a pierwszy dzwonek w naszej szkole zabrzmiał 1 września 1977 r o godzinie 9.00. Od tej właśnie chwili na korytarzach rozlega się gwar dziecięcych głosów.

1 października 1980 roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Stefanii Sempołowskiej – nauczycielki i działaczki oświatowej, bojowniczki o prawa dziecka, dziennikarki i pisarki. Dokonano też wręczenia sztandaru ufundowanego przez PBK „Bytom” w Polkowicach. W holu szkoły, tuż przy wejściu głównym, odsłonięto sfinansowaną przez rodziców tablicę z popiersiem patronki.

W tym samym roku odbyła się w szkole Miejska Inauguracja Dni Kultury i Sportu.

W latach 1984/85 szkoła zdobyła puchar Inspektora Oświaty i Wychowania za najlepsze wyniki w konkursach przedmiotowych i osiągnięcia sportowe.

W kolejnym roku szkolnym (1985/86) w placówce została przeprowadzona przez WOiW Frontalna Wizytacja, w podsumowaniu której szkoła otrzymała ocenę szczególnie wyróżniającą.

W roku 1986 z okazji 10- lecia powstania szkoły sztandarowi szkoły nadano odznakę „Zasłużony dla Oświaty Województwa Legnickiego”.

Oto jak o minionych latach mówiła dyrektor szkoły Pani mgr Maria Krasińska: – Chwil miłych, sprawiających radość było wiele. Cieszyło wszystko: kupienie nowej pomocy, sprzętu, urządzenie klasy, zdobycie najwyższych lokat w konkursach przedmiotowych, zorganizowanie uroczystości dla uczniów i rodziców.

Lata 1989-2016

Rok 1989 był początkiem zasadniczych przemian społeczno – politycznych w kraju. Pociągnęły one za sobą także szereg istotnych zmian w systemie oświaty. Szkoła zyskiwała coraz większą autonomię w podejmowaniu decyzji dotyczących realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych stosownie do potrzeb i możliwości swoich uczniów. Wzrosła też rola samorządności młodzieży oraz zwiększył się wpływ rodziców na pracę placówki.

Społeczność szkolna wspólnie wypracowała i wciąż w miarę potrzeb i zmieniających się warunków udoskonala Statut Szkoły, Program Wychowawczy Szkoły oraz Szkolny Program Profilaktyczny. Wszystkie te dokumenty stawiają na pierwszym miejscu troskę o dobro dzieci i wychowanie młodych ludzi tak, aby dziś i w przyszłości w pełni mogli wykorzystywać swoje możliwości fizyczne, intelektualne, duchowe i społeczne. Nasza szkoła zapewnia uczniom dobry start dzięki podejmowaniu spójnych i jednolitych działań nauczycieli i wychowawców w porozumieniu z rodzicami, specjalistami-terapeutami oraz pedagogiem szkolnym.

Przez ostatnich 20 lat w szkole wiele się działo.

Od początku istnienia szkoły prężnie funkcjonowały drużyny harcerskie i zuchowe, które działają przy niej do dziś. W lutym 1989r. byliśmy gospodarzami Festiwalu Piosenki Zuchowej. To była ogromna impreza, gdyż gościliśmy u siebie drużyny z całego miasta.

We wrześniu 1991 roku została nawiązana współpraca ze Szkołą Podstawową Vysoka pri Morave z ówczesnej Czechosłowacji. Wraz z uczniami przyjechała do nas 14 – osobowa grupa nauczycieli.

Po 16 latach istnienia szkoły ukazał się pierwszy numer gazetki szkolnej dla klas I – III „Akurat”. Pisemko pod zmienionym tytułem „Szkolne ABC” jest nadal wydawane i chętnie czytane przez uczniów, rodziców i nauczycieli.

W roku 1996 szkoła przeszła pod skrzydła Zarządu Miasta Lubina.

Rok szkolny 1997/1998 to głównie czas przygotowań do wprowadzenia reformy oświaty. W wyniku sukcesywnie następujących zmian organizacyjnych w czerwcu 2000 roku po raz ostatni pożegnaliśmy absolwentów klas ósmych – od tej pory szkoła podstawowa jest już sześcioklasowa.

W założeniach reformy ważnym elementem oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów są sprawdziany zewnętrzne przeprowadzane w klasach szóstych. Swój pierwszy w życiu „egzamin dojrzałości” nasi uczniowie pisali w kwietniu 2002 roku. Wysokie wyniki sprawdzianu w kolejnych latach stawiają nas w czołówce lubńskich szkół.

Rok 1997 to również początek sukcesywnej modernizacji placówki, dzięki której szkoła zyskuje z roku na rok coraz efektowniejszy wygląd i stwarza coraz lepsze warunki do nauki i pracy. Dzięki przychylności i wsparciu finansowemu samorządu terytorialnego w latach 1997–2010 dokonano licznych remontów, między innymi: termomodernizacji budynku, wymiany instalacji sanitarnej i elektrycznej, generalnego remontu kuchni wraz z wyposażeniem jej w nowoczesny sprzęt, remontu szatni i piwnic, wymiany podłóg w salach lekcyjnych i na korytarzach, modernizacji sali gimnastycznej i zaplecza sportowego.

Szczególnie oczekiwaną przez uczniów inwestycją było zagospodarowanie terenu wokół szkoły. We wrześniu 2009 roku Pan Prezydent Robert Raczyński dokonał uroczystego otwarcia kompleksu sportowego z placem zabaw, na który z upragnieniem czekali uczniowie szkoły i mieszkańcy osiedla. Teraz na zadbanym, ogrodzonym terenie dzieci i młodzież mogą bezpiecznie spędzać wolny czas.

Dzięki remontowi szkolnego atrium uczniowie zyskali również bezpieczne miejsce do spędzania przerw międzylekcyjnych. Samorząd uczniowski zaangażował się w jego zagospodarowanie i ukwiecenie, co w roku 2008 zaowocowało wygraną w konkursie „Zielona Wyspa”, zorganizowanym pod patronatem Prezydenta Miasta Lubina.

Dzięki tym pracom strasząca przez lata swą szarością szkoła stała się widocznym, estetycznym i barwnym elementem zabudowy osiedla. Jest też miejscem, gdzie przyjemnie spędza się czas pracy i nauki.

W ciągu ostatnich 20 lat systematycznie wzbogacała się również baza dydaktyczna szkoły.

Aby coraz efektywniej wypełniać swą misję edukacyjną, wychowawczą i społeczną nasza szkoła wdraża swoich uczniów do aktywnego korzystania z technologii informacyjno – komunikacyjnych. Już w 2000 roku powstała pierwsza pracownia komputerowa ze stałym dostępem do Internetu, w następnym roku kolejna. Nauczyciele w swojej pracy wykorzystują edukacyjne programy multimedialne oraz zasoby globalnej sieci. Na różnych przedmiotach i zajęciach pozalekcyjnych młodzież ma możliwość rozwijania umiejętności i zainteresowań z wykorzystaniem komputerów oraz Internetu.

Od roku 2004 działa szkolna strona internetowa. Można na niej znaleźć między innymi informacje o bieżącej działalności placówki, sukcesach uczniów, a także materiały przydatne uczniom i nauczycielom do pracy.

W roku 2009 nasza placówka jako jedyna z lubińskich szkół podstawowych została przyjęta do projektu „Dolnośląska e-szkoła”, który jest liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji. Dzięki udziałowi w tym przedsięwzięciu uczniowie będą mieli możliwość realizacji projektów uczniowskich z wykorzystaniem platformy edukacyjnej.

Przełom XX i XXI wieku to w Polsce okres intensywnych przygotowań do wejścia do Unii Europejskiej. W naszej szkole w tym czasie prężnie działał Szkolny Klub Europejski. W latach 2000-2006 był on organizatorem i gospodarzem cyklicznej międzyszkolnej imprezy „Europa bez granic” – konkursu połączonego z doskonałą zabawą, mającego na celu poszerzanie wiedzy o historii, zwyczajach, kulturze, a nawet kuchni narodowych kolejnych krajów Unii.

Podstawą działalności wychowawczej naszej szkoły są ogólnoludzkie wartości humanistyczne takie jak prawda, dobro, piękno, tolerancja, praca, ekologia, zdrowie człowieka i jego ochrona. Staramy się wpajać je naszym wychowankom, a jednocześnie chronić ich przed różnymi niebezpieczeństwami, stąd w naszej szkole wiele działań związanych z profilaktyką zagrożeń. Nauczyciele realizują programy własne oraz włączają się w akcje i programy ogólnopolskie. Organizowane są przedstawienia i konkursy, warsztaty, spotkania uczniów i rodziców z pedagogiem, psychologiem, funkcjonariuszami Policji i Straży Miejskiej, specjalistami – terapeutami. W latach 2004–2007 szkoła była współorganizatorem Turnieju szkół osiedla „Przylesie” pod hasłem. „Z prawem na ty”. W szkole pracuje szkolny zespół ds. przeciwdziałania agresji oraz szkolna grupa profilaktyczna.

Nasza placówka zawsze aktywnie angażowała się w działania związane z ochroną środowiska. W roku 1993 uczniowie zorganizowali sesję popularno – naukową „Na ratunek Ziemi”, w której uczestniczyły delegacje niemal wszystkich lubińskich szkół. Od wielu lat bierzemy udział w akcjach „Sprzątanie Świata”, „Czystość dla Lubina”, zbieramy surowce wtórne i elektroodpady. Bierzemy udział i zdobywamy laury w konkursach o tematyce ekologicznej. Szkoła utrzymuje ścisłą współpracę w zakresie działań proekologicznych z fundacją „Zielona Akcja” oraz Urzędem Miasta.

W zakresie działań prozdrowotnych organizowane są w naszej szkole warsztaty udzielania pierwszej pomocy w ramach programu „Ratujemy i uczymy ratować”. W klasach młodszych odbywają się cykliczne zajęcia z dogoterapii z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa w kontaktach ze zwierzętami. Co roku uczniowie przygotowują wystawę i degustację zdrowych produktów i potraw w ramach Dnia Zdrowego Żywienia. W szkole propaguje się też aktywne sposoby spędzania czasu wolnego poprzez organizację wycieczek, rajdów, gier i zabaw na świeżym powietrzu. Od początku istnienia placówki prężnie działa Szkolny Klub Sportowy, a uczniowie osiągają wiele sukcesów sportowych, czego dowodem są liczne dyplomy i puchary zdobiące szkolny hol.

Lata 2017-2022

Reforma systemu oświaty z 2017 roku spowodowała zmiany w naszej placówce. Reforma struktury szkolnictwa, która jest realizowana w Polsce od 1 września 2017 z inicjatywy minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej spowodowała powrót do 8-letniej szkoły podstawowej. Dzięki tym zmianom w szkole powstała pracownia fizyczna oraz chemiczna.
Dzięki dotacji w 2017 roku także powstała sala z nową tablicą interaktywną oraz projektorem.

Szkoła wzięła udział w projekcie „Nowoczesne i Twórcze Szkoły Podstawowe w Lubinie”, który był realizowany w okresie od 01.10.2018 r. – 31.12.2019 r. W ramach projektu zrealizowane były następujące zadania:
-Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów (bez wykorzystania metody eksperymentu) niezbędnych na rynku pracy – matematycznych i językowych.
-Rozwój kompetencji cyfrowych uczniów – kompetencja ICT.
-Kształtowanie kompetencji matematycznych i z zakresu przedmiotów przyrodniczych przy wykorzystaniu metody eksperymentu.
-Doposażenie bazy dydaktycznej pracowni TIK w szkołach.
-Doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej.
-Szkolenia doskonalące dla nauczycieli „TIK NA TAK!”- informatycy, nauczanie wczesnoszkolne, językowcy i innych przedmiotów.
-Kurs doskonalący z wykorzystaniem metody eksperymentu dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.
Celem projektu „Nowoczesne i twórcze Szkoły Podstawowe w Lubinie” było podniesienie jakości procesów kształcenia poprzez rozszerzenie/unowocześnienie oferty edukacyjnej i zaplecza technicznego Szkół Podstawowych dla których Gmina Miejska Lubin jest organem prowadzącym, dzięki wdrożeniu kompleksowych programów edukacyjno-rozwojowych. Celem projektu było również wsparcie kompetencji kluczowych nauczycieli poprzez organizację szkoleń/kursów doskonalących.

W 2020 roku szkoła wzięła także udział w projekcie Rezerwa Oświatowa, dzięki której udało się doposażyć pracownie fizyczną, chemiczną, geograficzną oraz biologiczną. W tym samym roku dzięki udziale w projekcie grantowym „ZDALNA SZKOŁA”, wdrażanym w okresie od 24 kwietnia 2020 r. do 24 października 2020 r., który był dedykowany Szkołom Podstawowym działającym na terenie Gminy Miejskiej Lubin, szkoła otrzymała 9 laptopów do nauki zdalnej dla nauczycieli i uczniów. Projekt za cel główny stawiał zapewnienie uczniom i nauczycielom sprzętu komputerowego, umożliwiającego zdalną edukację.

Od grudnia 2021 roku szkoła wzięła udział w kolejnym projekcie „Laboratoria Przyszłości”. Jest to program rządowy skierowany do szkół podstawowych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. W ramach programu nasza szkoła otrzymała dofinansowanie w kwocie: 191 400,00 zł. Przyznane środki zostały wykorzystane na zakup sprzętu: drukarki 3D, robotów, googli VR, zestawów modelarskich, dronów, stacji lutowniczych, wizualizerów. Udało się także wyposażyć studio fotograficzne oraz studio dźwiękowe.

W ramach projektu Gminy Miejskiej Lubin dofinansowanego z Funduszy Europejskich ”Lubimy nasze szkoły w Lubinie”, uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wyjazdach edukacyjnych do: Parku Nauki i Techniki Explorapark w Wałbrzychu i na zamek Książ, ZOO we Wrocławiu oraz kamieniołomów w Lubiechowie. W czasie wycieczek uczniowie brali udział w zajęciach prowadzonych przez edukatorów i podnosili kompetencje matematyczno-fizyczne, przyrodniczo-ekologiczne oraz geograficzno-chemiczne.  Oprócz wycieczek dzięki udziale w tym projekcie były organizowane zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W czerwcu 2022 roku szkoła wzięła udział w projekcie IT dla Ukrainy, przez co szkole udało się pozyskać 12 laptopów dla dzieci z Ukrainy, uczących się w naszej szkole.

Skip to content